h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

folgjende tsjerketsjinst

No events
   

Inleverdatum copy tsjerke blêd 'de Schakel' (Frl)

No events
   

KR verg. byienkomsten (Frl)

No events
   

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 627 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging tiisdei 22 jannewaris 2019, 00:14:31.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11