h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   


Webside op basis fan CMS (Content Managing System)
Kees Haremakerw: www.haremaker.nl

Hosting: 
Web2hostSteenwijk: w: www.web2host.nl

Foto's: 
Menniste Gemeente Feanwâlden
en ek dejinge dy tastimming hawwe jûn foar de presintaasje dêrfan. 

Webmaster
Kees Haremakerw: www.haremaker.nl

Ferantwurding: de tsjerkeried fan de Menniste Gemeente Feanwâlden
©2015

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 1496 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging sneon 09 maaie 2020, 13:12:45.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11